Σχετικά - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του δικαίου, με έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλειες τέκνων, αναγνωρίσεις πατρότητος κ.τ.λ.), στο ενοχικό δίκαιο σχετικά με πάσης φύσεως συμβάσεις, καθώς και ακίνητα (συμβόλαια, μισθώσεις), στο δίκαιο εταιρειών (καταστατικά, συμβάσεις), στο λοιπό εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα-επιταγές-συναλλαγματικές-διαταγές πληρωμής-τράπεζες), στο κληρονομικό δίκαιο (κληρονομικές αγωγές, διαθήκες κ.τ.λ.), στο δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων και στο ποινικό δίκαιο. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (νομική εκπροσώπηση στο εξωτερικό και πάσης φύσεως διεκπεραιώσεις υποθέσεων στο εξωτερικό).


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 διαζύγια, Διατροφές, Προσβολή πατρότητας, Επιμέλεια τέκνων

 

Αναλυτικά

Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης, τακτικές αγωγές επιμέλειας, διατροφής. διαζύγια με αντιδικία, λόγω διάστασης, συναινετικά διαζύγια, αγωγές για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου, αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο μας προσφέρει δικαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε όλα τα σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως ενδεικτικά:

 

διαδικασίες διαζυγίου (συναινετικό και κατ'αντιδικίαν διαζύγιο)

ακύρωση γάμου

διαχείριση περιουσίας

διαδικασίες υιοθεσίας

δικαστική συμπαράσταση (ολική/μερική) φυσικών προσώπων

αναγνώριση και προσβολή πατρότητος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις ποινικού δικαίου και παρέχει απόλυτη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Αναλυτικά

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων και υπομνημάτων και την παράσταση σε προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις.

Αναλαμβάνουμε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν πάσης φύσεως αδικήματα (ενδεικτικά υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα, εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, εγκλήματα κατά της ιδιοκησίας, κατά της ζωής, αγορονομικά, υποθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, ΙΚΑ, ακάλυτπες επιταγές, ηλεκτρονικό έγκλημα, και παραβίασης των προσωπικών δεδομένων του ατόμου).

Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε τους πελάτες , τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και στο ακροατήριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το δικηγορικό μας γραφείο να παράσχει τις καλύτερες συμβουλές σε πρώιμο στάδιο για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι η προανάκριση, η προκαταρκτική εξέταση και γενικά η ποινική δίωξη άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, το δικηγορικό μας γραφείο διασφαλίζει ότι αυτά τυγχάνουν απολύτως εμπιστευτικής αντιμετώπισης

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρείες-Σήμα-Ανταγωνισμός-Τραπεζικό Δίκαιο-Επισφαλείς απαιτήσεις από επιταγές, Συναλλαγματικές-Ανακοπές-Εξυγίανση Επιχειρήσεων-Πτωχευτικό Δίκαιο-Πνευματικά Δικαιώματα

 Αναλυτικά

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ. Ειδικότερα, το εμπορικό δίκαιο υποδιαιρείται σε διάφορους κλάδους :

το δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, που είναι γνωστό ως γενικό μέρος

το δίκαιο των εταιριών

το δίκαιο των αξιογράφων

το πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων

το ασφαλιστικό δίκαιο

το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων που δεν παρουσιάζουν νομοθετική αυτονομία

το ναυτικό δίκαιο

το δίκαιο των μεταφορών

Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών και άλλων προβλημάτων.

Ο ρόλος του δικηγόρου στις εμπορικές σχέσεις δεν είναι μόνο να προστατεύει «στενά» τα συμφέροντα του εντολέα του αλλά και να διασφαλίζει ότι η εμπορική συναλλαγή θα είναι δίκαιη και δεν θα πάσχει από ασάφειες. Με τον τρόπο αυτό να περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει σε ζημιά για το ένα ή το άλλο μέρος και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό προσόν του δικηγόρου που ασχολείται με εμπορικά θέματα είναι να μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να διαβλέπει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα του, το εμπορικό συμφέρον.


ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΣΗΜΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ- ΑΝΑΚΟΠΕΣ – 

Πέρα από την συστηματική ενασχόληση μας με το εμπορικό δίκαιο σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του (ίδρυση εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, θέματα ανταγωνισμού), συνεργαζόμαστε με αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργατών, αποτελούμενο από οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, χρηματιστές, μεσίτες και ασφαλιστικούς συμβούλους, παρέχουμε συμβουλές και υπηρεσίες κάθετης μορφής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητάς τους,.